Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz


Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
 
 
 [Späť | Obnoviť | Dopredu]
 

Na tomto svete nič nie je zadarmo!
Einsteinovo heslo znie: "Nie všetko, čo počítame, sa dá spočítať (hodnota),  nie všetko čo spočítame, sa počíta (cena). Čo je pre jedného drahé, je pre iného lacné, čo je pre niekoho dostupné (zdravie), je pre iných nedostupné (napr. nevyliečiteľná choroba)".  V hodnote a cene je veľký rozdiel, preto si význam, pojem  a obsah neradno mýliť.

Pustite si video (ak chcete) je to nádherný spev vtákov a krásna relaxačná hudba...

NATIVE PLANTS ~ MUSIC by DEUTER

http://www.youtube.com/watch?v=zt8eJ3sPUts#t=27

Zákonom chránené rastlinné druhy

Niektoré druhy rastlín majú osobitný význam tak pre liečivé účinky, ako aj pre vedu či  poľnohospodárstvo a niektoré sú vzácne pre svoj zriedkavý výskyt, no niektorým z nich hrozí vyhubenie hlavne pre ich nevšednú krásu, láka totiž nie zodpovedných ľudí, ktorí siahajú po ich kráse a trhajú ich zo zeme aj s koreňmi, čím ich hubia. Štát preto chráni tieto ohrozené druhy rastlín. Ich ochrana je zakotvená vo vyhláške Povereníctva školstva a kultúry č. 211/1958 Zb. a novšie bol vypracovaný sadzobník na ohodnotenie výšky škody páchanej na chránených druhoch rastlín. Na Slovensku je v zmysle vyhlášky chránených 88 rodov rastlín (spolu 115 druhov) s úplnou ochranou a 8 rodov (spolu 13 druhov) s čiastočnou ochranou. Pri priam obrovskom množstvo druhov slovenskej kveteny, to naozaj nie je veľa.
Ustanovenie vyhlášky nedovoľuje svojvoľne trhať chránené druhy rastlín a v
ieme, že nie každá oblasť Slovenska je rovnako bohatá na výskyt chránených rastlín.  Sadzobník stanovil hodnotu každého chráneného druhu osobitne. Pozorne si ho prečítajte a chráňte kvetenu našej prírody, nechajte ju rásť pre naše radosť aj potešenie našich ďalších pokolení.

 

Ďakujem Vám za to, že dodržiavate podmienky

ochrany  každej prírodnej rezervácie a prírody všeobecne:
- nekladiete oheň mimo vyhradených priestorov
- pohybujete sa len po chodníkoch a účelových komunikáciách
- nevchádzate na územie rezervácií motorovými vozidlami, bicyklami a motorkami
- nerušíte zver, nepoškodzujete životné prostredie živočíchov
- neznečisťujete vodu a prírodné prostredie odpadkami
- neničíte rastliny a ich časti
 

 Spoločenská hodnota chránených druhov rastlín

DRUH                                                                            Sk/jedinec
Úplne chránené rastliny
Andromeda sivolistá - Andromeda polifolia L. 2 000,-
Astra alpínska - Aster alpinus L. 600,-
Bledula jarná - Leucojum vernum L. 2 100,-
Bledula letná - Leucojum aesrivum L. 1 000,-
Cyklamen európsky - Cyclamen europaeum L. 1 800,-
Črievicník papučka - Cypripedium calceolus L. 1 100,-
*Drieň - Cornus mas L. (drien obyčajny) 200,-
Dryadka osemlístková - Dryas octopetala L. 600,-
Gypsomikla strapcovitá - Gypsophila paniculata L. 1 800,-
Gypsomikla zväzkovitá - Gypsiphila fastigiata L. 1 300,-
Hlaváčik jarný - Adonis vernalis L. 700,-
Horec bodkovaný - Gentiana punctata L. 800,-
Horec Clusiov - Gentiana clusii Perr. et Song.(horcokvet Clusiov - Ciminalis clusii) 800,-
Horec jarný - Gentiana verna L.(horcovník jarný - Calathiana verna) 700,-
Hrachor panonský - Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke 1 300,-
Chvojník dvojklasý - Ephedra distachya L. 2 000,-
*Jarabina mišpulková - Sorbus chamaemespilus (L.)Crantz 1 100,-
Jasenec biely - Dictamnus albus L. 600,-
*Jaseň mannový - Fraxinus ornus (L.) 800,-
Jazýčkovec kozí - Himantoglossum hircinum (L.) Koch 2 100,-
Jazyčník sibírsky - Ligularia sibirica (L.)Cass 2 100,-
Jelení jazyk celolistý - Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.(jazyk jelení) 700,-
Kandik psí zub - Erythronium dens-canis L. (kandik psí) 2 100,-
Kavyl - Stipa, všetky druhy okrem kavylu vlaskovitého (Stipa capillata L.) 1 500,-
Klinček lesklý - Diantus nitidus W. et K. 1 300,-
Klinček neskorý - Diantus serotinus W.et K. 1 300,-
Klinček peristý - Diantus plumaris L. 600,-
Klinček pyšný - Diantus superbus L. 800,-
*Klokoč perovitý - Staphylea pinnata L. 500,-
Kortuza Matthioliho - Cortusa matthioli L. 500,-
Korunka strakatá - Fritillaria meleagris L.(korunkovka strakatá) 2 200,-
Kosatec bezlistý - Iris aphylla L. 1 700,-
Kosatec dvojfarebný - Iris variegata L. 1 600,-
Kosatec nízky - Iris pumila L. 1 100,-
Kosatec pochybný - Iris spuria L. 2 100,-
Kosatec sibírsky - Iris sibirica L. 1 200,-
Kosatec skalný piesočný -
Iris humilis Georgi ssp.arenaria (Waldst.et Kit.) A. Love et D.Love 2 000,-
Kosatec trávolistý - Iris graminea L. 1 800,-
*Kosodrevina - Pinus mugo Turra (borovica horská) 600,-
Kotvica plávajúca - Trapa natans L. 1 500,-
Králik Zawadského - Chrysanthemum zawadski Herb.(chryzantema pieninská) - Dendranthema zawadski 2 100,-
Kukučka vencová - Lychnis coronaria (L.)Desr. 800,-
Lalia cibulkonosna - Lilium bulbiferum L. 1 000,-
Ľalia zlatohlavá - Lilium matragon L. 300,-
Lekno biele - Nymphaea alba L. 1 000,-
Leknovec štítnatý - Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) O.Kuntze 1 300,-
*Limba - Pinus cembra L.(borovica limbová) 1 100,-
Limonka obyčajná - Limonium vulgare Mill.(I.Gmelinova - L.gmellini) 2 000,-
Listnatec čipkový - Ruscus hypoglossum L. 1 800,-
*Lykovec kríčkovitý - Daphne arbuscula Celak. (likovec muránsky) 2 300,-
*Lykovec voňavý - Daphne sneorum L. 1 200,-
*Mandľa nízka - Amygdalus nana L. 1 800,-
Mečík močiarny - Gdaliolus palustris Gaud. 200,-
*Medvedica lekárska - Arctostaphylos uva-ursi (L.)Spr. 1 000,-
*Mechúrik stromovitý - Colutea arborescens L.(mechúrik stromovitý) 1 100,-
Modruška posvata - Limodorum abortivum L.Sw. 1 600,-
*Muchovník vajcovitý - Amelanchier ovalis Medik. 700,-
Orlíček obyčajný - Aquilegia vulagris L. 700,-
Perovník pštrosí - Matteucia struthiopteris L.Todaro 1 100,-
Plamienok aplinský - Clematis aplina (L.)Mill. 300,-
Plavúň alpínsky -
Lycopodium aplinum L.(plavúnik alpínsky - Diphasiastrum alipnum) 1 000,-
Plavúň Isslerov - Lycopodium complanatum L.ssp. issleri (Rouy)
Dom. (plavúnik Isslerov - Diphasiastrum issleri) 1 800,-
Plavúň jedlovitý - Lycopodium selago ".(chvostník jedlový - Huperzia selago) 600,-
Plavúň obyčajný - Lycopodium clavatum L. 600,-
Plavúň pučivý - Lycopodium annotinum L. 800,-
Plavúň sploštelý - Lycopodium complanatum L.(Plavúnik sploštelý - Diphasiastrum complanatum) 800,-
Plavúň zaplavovaný - Lycopodium inundatum L.(plavúnec zaplavovaný - Lycopodiella inundata) 2 100,-
Plesnivec alpínsky - Leontopodium alpinus Cass. 1 200,-
Poniklec biely - Pulsatilla alba Rchb. 500,-
Poniklec černastý - Pulsatilla nigricans Storck 1 400,-
Poniklec jarný - Pulsatilla vernalis (L.)Mill. 2 000,-
Poniklec otvorený - Pulsatilla patens (L.)Mill. 2 000,-
Poniklec pestrastý - Pulsatilla hungarica (Soo)Soo 2 100,-
Poniklec slovenský - Pulsatilla slavica Reuss 1 200,-
Poniklec veľkokvetý - Pulsatilla grandis (Wender.)Wender. 1 200,-
Poniklec Zimmermannov - Pulsatilla zimmermannii Soo 2 300,-
Prvosienka holá - Primula auricula L. 700,-
Prvosienka pomúčená - Primula farinosa L. 1 200,-
Rebrovka rôznolistá - Blechnum spicant (L.)Roth 600,-
*Rešetliak skalný - Rhamnus saxatilis Jacq. 2 000,-
Rezavka aloová - Stratiotes aloides L. 1 400,-
Rojovník močiarny - Ledum palustre L. 2 100,-
Rosicka anglicka - Drosera anglica Huds. 2 200,-
Rosicka okruhlolista - Drosera rotundifolia L. 1 000,-
Rumenica turnianska - Onosma tornense Jav. 2 300,-
Sinokvet mäkký - Jurinea mollis (L.) Rchb. 700,-
Soldanelka karpatská - Soldanella carpatica Vierh.in Urban et Graebn. 700,-
Soldanelka uhorská - Soldanella hungarica Simk. 700,-
Stračia nôžka tatranská -
Delphinium oxysepalum Borb.et Pax (Stračonôžka tatranská) 1 300,-
Stračia nôžka vysoká - Delphinium elatum L.(Straconožka vysoká) 700,-
Šafran Heuffelov - Crocus heuffelianus Herb.(s.karpatský) 300,-
Škarda sibírska - Crepis sibirica L. 1 800,-
*Škumpa vlasatá - Cotinus coggygria Scop. 2 000,-
Telekia ozdobná - Telekia speciosa (Schreb.)Baumg. 700,-
*Tis obyčajný - Taxus baccata L. 500,-
Včelník rakúsky - Dracocephalum austriacum L. 2 100,-
Vemenník dvojlistý - Platanthera bifolia (L.) Rich. 600,-
Veternica lesná - Anemone sylveris L. 500,-
Veternica narcisokvetá - Anemone narcissiflora L. 800,-
Višňa mahalebka - Cerasus mahaleb.(L.)Mill, (čeresňa mahalebkova) 500,-
Volské oko vrbolisté - Buphthalmum salicifolium L.(volovec vrbolistý) 300,-
Všivec žezlovitý - Pedicularis sceptrum-carolinum L. 2 200,-
Zimozeleň bylinná - Vinca herbacea W. et. K. 1 700,-
Zlatá brada južná - Chrysopogon gryllus (Torn.)Trin. (zlatofúz južný) 1 200,-
Zvonček karpatský - Campanula carpatica Jacq. 300,-
Zvonček maličký - Campanula pusilla Haenke (C.cochleariifolia) 400,-
Zvonček ľaliolistý - Adenophora liliifolia (L.) Bess.(zvonček ľaliolistý) 1 300,-
Žltohlav európsky - Trollius europaeus L. 600,-

Čiastočne chránené rastliny

Horec luskáčovitý - Gentiana asclepiadea L. 200,-
Ibiš lekársky - Althaea officinalis L. 400,-
Leknica žltá - Nuphar luteum (L.)Sm. 800,-
Mečík strechovitý - Gladiolus imbricatus L. 800,-
Prilbica chlpatoplodá - Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gay. 2 300,-
Prilbica jedhoj - Aconitum anthora L.(p.jedhojová) 700,-
Prilbica moldavská - Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb. 600,-
Prilbica pestrá - Aconitum variegatum L. 500,-
Prilbica tuhá - Aconitum firmum (Rchb.) Neilr. 800,-
Prilbica žltá - Aconitum lycoctonum L.emend.Koelle 400,-
Skopolia kranská - Scopolia carniolica Jacq. 800,-
Vachta trojlistá - Menyanthes trifiolata L. 1 300,-
Zimozeleň menší - Vinca minor L. 200,-

 

Rastliny chránené na ochrannom území Tatranského národného parku

Gypsomilka plazivá - Gypsophila repens L. 1 300,-
Horec ľadový - Gentiana frigida Haenke in Jacq. 800,-
Iskerník alpský - Ranunculus alpestris L. (iskerník alpínsky) 500,-
Iskerník ľadovcový - Ranunculus glacialis L. 700,-
Iskerník okrúhlolistý - Ranunculus thora L.(iskerník obličolistý) 700,-
Kamzičnica Clusiova - Doronicum clusii (All.)Aussm.(kamzičník chlpatý-D.styriacum) 500,-
Kamzičník rakúsky - Doronicum austriacum Jacq. 500,-
Klinček ľadový - Dianthus glacialis Haenke 1 800,-
*Klukva močiarna - Oxycoccus quadripetalus Gilib. 2 000,-
Konvalinka voňavá - Convallaria majalis L. 200,-
Kozinec - Astragalus (vsetky vysokohorske druhy) 1 000,-
Kuklica plazivá - Sieversia reptans (L.)R.Br. (Parageum reptans) 500,-
Linneovka severná - Liinaea borealis L. 2 000,-
Lalujka neskorá - Lloydia serotina (L.)Rchb. 500,-
Macucha cesnačkovitá - Adenostyles alliariae (Gou.)Kern. 500,-
Mliečivec alpínsky - Mulgedium alpinum (L.)Less.(Cicerbita alpina) 500,-
Nevädza alpská - centaurea scabiosa L.ssp. alpestris (Heg.et Heer)
Kotula (nevädzník alpínsky - Colymbada alpestris) 500,-
Nevädza mäkká - Centaurea montana L.ssp.mollis (W.et K.)Gugl.(Cyanus mollis) 500,-
Nevädzovka alpínska - Saussurea alpina (L.)DC.(pabodliak alpínsky) 1 800,-
Nevädzovka nízka - Saussurea pygmaea (Jacq.)Spr.(pabodliak nízky) 1 200,-
Ostropysk - Oxytrpis (všetky vysokohorské druhy) 1 200,-
Pažítka sibírska - Allium schoenoprasum L.ssp.sibiricum(L.)Hartm. (cesnak pažitkový alpínsky) 500,-
Plešivec karpatský - Antennaria carpatica (Wahlb.)Bl.et Fing. 1 200,-
Pochybok mliečny - Androasace lactea L.(biely) 500,-
Pyštek alpínsky - Linaria alpina (L.)Mill. 2 000,-
Rutovník rutolistý - Callianthemum rutaefolium (L.)C.A.M.(rutovník koriandrolistý - C.coriandrifolium) 1 000,-
Starček karpatský - Seneciu abrotanifolius L.ssp.carpaticus (Herb.)Hay 800,-
Starček karnský - Senecio incanus L.ssp.carnolius (Wild.)Br.Bl. (s.kransky) 800,-
Stokráska Micheliho - Bellidiastrum michelii Cass. 200,-
Škarda alpínska - Crepis alpestris(Jacq.)Tausch.(s.alpská) 1 600,-
Skarda Jacquinová - Crepis jacquinii Tausch. 500,-
Tučnica alpínska - Pinguicula alpina L. 1 500,-
Tučnica obyčajná - Pinguicula vularis L. 1 800,-
Veronica kríčkovitá - veronica frucitans Jacq. 500,-
*Vŕba - Salix (všetky rody a druhy) 1 000,-
Vstavačovité - Orchodaceae (všetky rody a druhy) 1 200,-
Všivec Oederov - Pedicularis oederi Vahl. 800,-
Všivec Hacquaetov - Pedicularis hacquetti Graf.(v.Hacquetov) 1 200,-
Všivec praslenatý - Pedicularis veticullata L. 800,-
Zvonček alpínsky - Campanula alpina Jacq. 500,-
Zvonovník hlavatý - Phyteuma orbiculare L.(zerva hlavičkatá) 500,-

Poznámka: Nové názvy chránených druhov rastlín podľa Slovenského botanického názvoslovia (M.Červenka a kol., 1986) sú uvedené v zátvorke.

Spoločenská hodnota chránených stromov a krov označených v tejto prílohe znakom * sa zvyšuje podľa výšky jedincov takto:

Výška dreviny Sk/jedinec

101 - 200 cm 3 000,-
201 - 300 cm 5 000,-
301 - 500 cm 10 000,-
510 - 1000 cm 20 000,-
nad 1000 cm 30 000,-

PRÍLOHA 2
Spoločenská hodnota chránených druhov živočíchov


DRUH

Nestavovce - Avertebrata


Lupenonožky -Phyllopoda Sk/jedinec
Žiabronožka arktická - Branchinecta paludosa 1 000,-

Rakovce - trieda: Malocostraca
Rak skalný - Astacus torrentium 1 000,-

Hmyz - trieda: Insecta
Askafalus - rod Ascalaphus - včetky druhy 1 000,-
Bystruška - rod Carabus - všetky druhy 500,-
Cikáda viničná - Tibicen haematodes 500,-
Čmel - rod Bombus - všetky druhy 200,-
Fúzač obrovský - Cerambyx cerdo 1 000,-
Fúzač zavalistý - Ergastes faber 1 000,-
Fúzač zemolezový - Gaurotes excellens 1 500,-
Hnedáčik osikový - Euphydrias maturna 1 000,-
Húseničiar - rod Calosoma - všetky druhy 500,-
Jasoň červenooký - Parnassius apollo 5 000,-
Jasoň chochlačkový - Parnassius mnemosyne 2 000,-
Koník stepný - Acrida hungarica 1 000,-
Modlivka zelená - Mantis religiosa 1 000,-
Mravec - rod Formica - všetky druhy - hniezdo
priemer do 1 m 1 000,-
priemer do 2 m 4 000,-
priemer do 3 m 8 000,-
priemer do 4 m 12 000,-
priemer do 5 m 20 000,-
Nosorožík kapucínsky - Oryctes nasicornis 1 000,-
Pestoň vlkovcový - Zerynthia hypsipyle 1 000,-
Roháč veľký - Lucanus cervus 500,-
Saga stepná - Saga peda 3 000,-
Vidlochvost feniklový - Papilio machaon 500,-
Vidlochvost ovocný - Papilio podalirius 1 000,-
Zamatovec horský - Rosalia aplina 1 000,-

Mäkkýše - kmeň: Mollusca
Slimák záhradný - Helix pomatia 200,-
Slimák žltkastý - Helix lutescens 500,-

Stavovce - podkmeň: Vertebrata

Kruhoúste ryby - trieda: Cyclostomata
Mihule - rod Lampetra - všetky druhy 5 000,-

Ryby - trieda: Pisces
Blatniak tmavý - Umbra krameri 10 000,-
Divý dunajský kapor - Cyprinus carpio (neresové stáda na neresiskách) 10 000,-
Hlavatka obyčajná - Hucho hucho (neresové stáda na neresiskách) 5 000,-
Hruz fúzatý - Gobio uranoscopus 5 000,-
Hruz Kesslerov 5 000,-
Kolok menší - Zingel streber 4 000,-
Kolok vačší - Zingel zingel 5 000,-
Šabla krivočiara - Pelecus cultratus 3 000,-

Obojživelníky - trieda : Amphibia
Hrabavka škvrnitá - Pelobates fuscus 1 000,-
Mlok aplský - Triturus alpestris 1 000,-
Mlok karpatský - Triturus montandoni 2 000,-
Mlok veľký - Truturus cristatus 1 000,-
Ropucha - rod Bufo - všetky druhy 1 000,-
Rosnička stromová - Hyla arborea 1 000,-
Salamandra škvrnitá - Salamandra salamandra 1 000,-

Plazy - trieda: Reptilia
Had horný - Elaphe longissima 3 000,-
Jašterica - rod Lacerta - vsetky druhy 1 000,-
Korytnačka bahenná - Emys orbicularis 8 000,-
Krátkonoožka európska - Ablepharus kitaibelli 5 000,-
Slepúch obyčajný - Anguis fragilis 1 000,-
Zmijovec hladký - Coronella austriaca 3 000,-

Vtáky - trieda: Aves
Behavec plavý - Cursorius cursor 10 000,-
Belorítka obyčajná - Delichon urbica 500,-
Beluša malá - Egretta garzetta 8 000,-
Belusa velka - Egretta alba 5 000,-
Bernikla tmavá - Branta bernicla 5 000,-
Bocian biely - Ciconia ciconia 5 000,-
Bocian cierny - Ciconia nigra 5 000,-
Bojovník bahenný - Philomachus pungax 2 000,-
Brehár obyčajný - Limicola limosa 5 000,-
Brehárik ploskozobý - Limicola falcinellus 2 000,-
Brehuľa obyčajná - Riparia riparia 2 000,-
Brhlík obyčajný - Sitta europaea 500,-
Bučiak malý - Ixobrychus minutus 5 000,-
Bučiak veľký - Botaurus stellaris 10 000,-
Cibik chochlatý - Vanellus vanellus 2 000,-
Čajka smejiva - Larus ridibundus 1 000,-
Čajka - rod Larus - vsetky ostatné druhy okrem uznaných bažantníc 5 000,-
Čaplička vlasatá - Ardeola ralloides 5 000,-
Čegrava veľkozobá - Hydroprogne tschegrava 3 000,-
Červenak karmínový - Carpodacus erythrinus 1 000,-
Červienka obyčajná - Erithacus rubecula 500,-
Čorik bahenný - Chlidonias hybridus 5 000,-
Čorik - rod Chlidonias - vsetky ostatne druhy 2 000,-
Dazdovník obyčajný - Apus apus 1 000,-
Drop malý - Otis tetrax 40 000,-
Drop veľky - Otis tarda 40 000,-
Drozd - rod Turdus -
všetky druhy okrem polokrotkej mestskej formy drozda čierneho 1 000,-
Dudok obyčajný - Upupa epops 3 000,-
Ďateľ - rod Dendrocopos - všetky druhy 1 000,-
Dubník trojprstý - Picoides tridactylus 5 000,-
Fúzatka trstinová - Panurus biarmicus 3 000,-
Glezg obyčajný - Cooccothraustes coccothraustes 500,-
Hadiar krátkoprstý - Circaetus gallicus 40 000,-
Hája červená - Milvus milvus 40 000,-
Haja tmava - Milvus korschun 20 000,-
Hlaholka obyčajná - Bucephala clangula 3 000,-
Holub plúžik - Columba oenas 3 000,-
Hrdzavka potapavá - Netta rufina 4 000,-
Hvizdák - rod Numenius - oba druhy 5 000,-
Hýľ obyčajný - Pyrehula pyrrhula 1 000,-
Chavkos nočný - Nycticorax nycticorax 5 000,-
Chochlačka bielooká - Aytya nyroca 3 000,-
Chochlačka morská - Aythya marila 3 000,-
Chochlačka sivá - Aythya ferina 2 000,-
Chochlačka vrkočatá - Aythya fuligula 2 000,-
Chriašť bodkovaný - Porzana porzana 2 000,-
Chriašť malý - Porzana porzana 2 000,-
Chriašť najmenší - Porzana pusilla 10 000,-
Kačica hvizdárka - Anas penelope 3 000,-
Kačica chripľavka - Abas strepera 3 000,-
Kačica ostrochvostá - Anas acuta 2 000,-
Kalužiak - rod Tringa - všetky druhy 3 000,-
Kamenár strakatý - Arenaria interpres 5 000,-
Kaňa - rod Circus - všetky druhy 15 000,-
Kolibkárik - rod Phylloscopus - všetky druhy 500,-
Kormorán veľký - Phalacrocorax carbo (okrem plodikových rybníkov a výťažníkov) 5 000,-
Korovník - rod Certhia - oba druhy 500,-
Krakľa belasá - Coracias garrulus 10 000,-
Králik - rod regulus - oba druhy 500,-
Krkavec čierny - Corvus corax 2 000,-
Kršiak rybár - Pandion haliaetus 20 000,-
Krutohlav obyčajný - Jynx torquilla 2 000,-
Kukučka obyčajná - Cuculus canorus 1 000,-
Kulik - rod Charadrius - všetky druhy 2 000,-
Kuvičok vrabčí - Glaucidium passerinum 3 000,-
Kuvik obyčajný - Athene noctua 2 000,-
Kúdelníčka lužná - Remiz pendulinus 2 000,-
Labuť - rod Cygnus - všetky druhy 5 000,-
Lastovička obyčajná - Hirundo rustica 1 000,-
Lelek obyčajný - Caprimulgus europaeus 2 000,-
Ležiak obyčajný - Burhinus oedicnemus 15 000,-
Lyžičiar obyčajný - Platalea leurorodia 15 000,-
Labtuška horná - Anthus trivialis 500,-
Labtuška - rod Anthus - všetky ostatné druhy 2 000,-
Mlynárka dlhochvostá - Aegithalos caudatus 1 000,-
Močiarnica tichá - Capella media 5 000,-
Močiarnička tichá - Lymnocryptes minima 5 000,-
Mucharik - rod Muscicapa - všetky druhy 1 000,-
Murárik červenokrídly - Tichodroma muraria 8 000,-
Myšiak horný - Buteo buteo (okrem uznaných bažantníc) 3 000,-
Myšiarka močiarna - Asio flammeus 8 000,-
Myšiarka ušatá - Asio otus 2 000,-
Orešnica perlavá - Nucifraga caryocatactes 2 000,-
Oriešok obyčajný - Troglodytes troglodytes 500,-
Orliak morský - Haliaetus albicilla 70 000,-
Orol krikľavý - Aquilla pomarina 20 000,-
Orol- rody:  Aquilla, Hieraetus - všetky ostatné druhy 80 000,-
Penica - rod Sylvia - všetky druhy 1 000,-
Pieskarík belavý - Crocethia alba 3 000,-
Pinka - rod Fringilla - oba druhy 500,-
Plamienka driemavá - Tyto alba 5 000,-
Pobrežník - rod Calidris - všetky druhy 2 000,-
Pomorník - rod Stercorarius - všetky druhy 2 000,-
Potáapač - rod Mergus - všetky druhy 5 000,-
Potápka červenokrká - Podiceps griseigena 4 000,-
Potápka ušatá - Podiceps auritus 4 000,-
Potáplica - rod gavia - všetky druhy 3 000,-
Pôtik kapcavý - Aegolius funereus 5 000,-
Prepelica poľná - Coturnix coturnix 3 000,-
Pŕhlaviar - rod Saxicola - oba druhy 1 000,-
Prieložník obyčajný - Glareola pratincola 4 000,-
Rybár malý - Sterna albifrons 5 000,-
Rybár obyčajný - Sterna hirundo 5 000,-
Rybárik obyčajný - Alcedo atthis 3 000,-
Sedmohlávok obyčajný - Hippolais icterina 1 000,-
Skaliar - rod Monticola - oba druhy 5 000,-
Skaliarik sivý - Oenanthe oenanthe 1 000,-
Slávik - rod Luscinia - všetky druhy 2 000,-
Sokol bielopazúrový - Falco naumanni 25 000,-
Sokol kobcovitý - Falco vespertinus 25 000,-
Sokol kobec - Falco columbarius 25 000,-
Sokol lastovičiar - Falco subbueto 25 000,-
Sokol myšiar - Falco tinnunculus (okrem uznaných bažantníc) 5 000,-
Sokol rároh - Falco cherrug 80 000,-
Sokol sťahovavý - Falco peregrinus 80 000,-
Sova dlhochvostá - Strix uralensis 10 000,-
Sova obyčajná - Strix aluco (okrem uznaných bažantníc) 2 000,-
Stehlík - rod Carduelis - všetky druhy 1 000,-
Strakoš červenohlavý - Lanius senator 3 000,-
Strakoš - rod Lanius - všetky ostatné druhy 1 000,-
Strnádka - rod Emberiza - všetky druhy 1 000,-
Svrčiak - rod Locusttela - všetky druhy 1 000,-
Sýkorka - rod Parus - všetky druhy 1 000,-
Šabliarka modronoha - Recurvirostra avosetta 10 000,-
Šašiniarik tenkozobý - Lusciniola melanopogon 3 000,-
Sisila bocianovitá - Himantopus himantopus 5 000,-
Škovraník stromový - Lullula arborea 2 000,-
Tesar čierny - Dryocopus martius 5 000,-
Tetrov obyčajny - Lyrurus tetrix 10 000,-
Trasochvost biely - Motacilla alba 500,-
Trasochvost - rod Motacilla - všetly ostatné druhy 1 000,-
Trsteniarik - rod Acvrocephalus - všetky druhy 1 000,-
Turpan - rod Melanitta - oba druhy 4 000,-
Včelár obyčajný - Pernis apivorus 10 000,-
Včelárik zlatý - Merops apiaster 5 000,-
Vlha obyčajná - Orioilus oriolus 2 000,-
Vodnár obyčajný - Cinclus cinclus 2 000,-
Volavka popolavá - Ardea cinerea (okrem plodikových rybníkov) 2 000,-
Volavka purpurová - Ardea purpurea 10 000,-
Vrchárka červenkavá - Prunella collaris 3 000,-
Výr skalný - Bubo bubo 10 000,-
Výrik popolavý - Otus scops 100 000,-
Žeriav popolavý - Grus grus 20 000,-
Žlna - rod Picus - oba druhy 2 000,-
Žltochvost - rod Phoenicurus - oba druhy 1 000,-

 

Cicavce - trieda: Mammalia
Bielozubka - rod Crocidura - všetky druhy 1 000,-
Bobor vodný - Castor fiber 20 000,-
Dulovnica menšia - Neomys anomalus 1 000,-
Hrabáč vrchovský - Pitymys tatricus 2 000,-
Hraboš severský - Microtus oeconomus 5 000,-
Hraboš snežny - Microtus nivalis 3 000,-
Jež - rod Erinaceus - oba druhy okrem uznaných bažantníc 1 000,-
Kamzík vrchovský - Rupicapra rupicapra 50 000,-
Los obyčajný - Alces alces 50 000,-
Medveď hnedý - Ursus arctos 40 000,-
Myšovka vrchovská - Sicista betulina 3 000,-
Netopierovité - čeľaď: vespertilionidae - všetky druhy 2 000,-
Piskor alpský - Sorex alpinus 2 000,-
Piskor - rod Sorex - všetky ostatné druhy 1 000,-
Plch horný - Dryomys nitedula 3 000,-
Plch záhradný - Eliomys quercinus 3 000,-
Plšík lieskový - Muscardinus avellanarius 1 000,-
Podkovarovité - čeľaď Rhinolopidae - všetky druhy 2 000,-
Svišť vrchovský - Marmota marmota 20 000,-
Tchor norok - Putorius lutreola 30 000,-
Vydra riečna - Lutra lutra 20 000,-
Zubor horný - Bison bonasus 80 000,-

PRÍLOHA 3
Spoločenská hodnota stromov rastúcich mimo lesa


A. Listnaté stromy, ktorých veľkosť sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou

I.skupina
Agát - Robinia L.
Breza - Betula L.
Čeresňa - Cerasus Duham.
Čremcha - Padus Borkh.
Hlošina úzkolistá - Elaeagnus angustifolia L.
Hrab obyčajný - Carpinus betulus L.
Hruška - Pyrus L.
Jabloň - Malus Mill.
Jelša - Alnus Mill.
Krušina jelšová - Frangula alnus Mill.
Slivka - Prunus L.
Topoľ - Populus L.
Vŕba - salix L.

II.skupina
Buk lesný - Fagus sylvatica L.
Cercidovník japonský - Cercidophyllus japonicum Sieb. et Zucc.
Ebenovník - Diospyros L.
Jarabina - Sorbus L.
Jaseň - Fraxinus L.
Javor - Acer L.
Moruša - Morus L.
Pagaštan - Aesculus L.
Pajaseň žliazkatý - Ailanthus altissima (Mill.) Swinie
Papierovník - Broussonettia LHer.
Rohovník obyčajný (svätojanský chlieb) -Ceratonia siligua L.

III.skupina
Ambrovník - Liquidambra L.
Beztrnovec dvojdomý - gymnocladus dioica L. K.Koch
Brest - Ulmus L.
Brestovec - Celtis L.
Dub - Quercus L.
Dula podlhovastá - cydonia oblongata Mill.
Gaštan jedlý - Castanea sativa Mill.
Gledícia - Gleditsia L.
Hikoria - Carya Nutt.
Javorovec jaseňolistý - Negundo aceroides Moench
Judášovec - Cercis L.
Katapla bignoniovitá - Catapla bignonioides Walt.
Korkovník - Phellodendron Rupr.
Lipa - Tilia L.
Ľaliovník tulipánkovitý - Liriodendron tulipifera L.
Magnólia - magnolia L.
Orech - Juglans L.
Paulovnia plstnatá - Paulovnia tomentosa (Thunb.) Steud.
Platan - Platanus L.
Sofora japonská - Sophora japonica L.
Zelkova - Zelkova Spach

B. Listnaté stromy, ktorých veľkosť sa zisťuje meraním ich výšky

I.skupina
Agát - Robinia L.
Baza - Sambucus L.
Brest - Ulmus L.
Breza - Betula L.
Bršlen - Euonymus L.
Bršlenec - Celastrus L.
Buk lesný - Fagus sylvatica L.
Čerešňa - Cerasus Duham.
Dráč - Bereeris L.
Dub - Quercus L.
Hloh - Crataegus L.
Hlohyňa - Pyracantha Roem.
Hlošina úzkolistá - Eleagnus angustifolia L.
Hrab obyčajný - Carpinus betulus L.
Hruška - Pyrus L.
Jabloň - Malus Mill.
Jelša - Alnus Mill.
Kalina - Viburnum L.
Krušina jelšová - Frnagula alnus Mill.
Lieska - Corylus L.
Lipa - Tilia L.
Ríbezľa - Ribes L.
Slivka - Prunus L.
Svíb - Swida Bercht. et Opiz
Topoľ - Populus L.
Vŕba - Salix L.
Zob - Ligustrim L.

II.skupina
Akebia - Akebica Decne
Beztrnovec dvojdomý - Gymnocladus dioica L.K.Koch
Budleja - Buddleia L.
Cercidovník japonský - Cercidiphyllum japonicum Sieb.et Zucc.
Citronovníkovec trojlistý - Poncirus trifoliata L.Raf.
Ebenovník - Diospyros L.
Fuksia - Fuchsia L.
Hotrenzia - Hydrangea L.
Jarabina - Sorbus L.
Jaseň - Fraxinus L.
Javor - Acer L.
Kručinka - Genista L.
Moruša - Morus L.
Muchovník - Amelanchier Med.
Pabambus - Phyllostachys Sieb. et Zucc.
Pagaštan - Aesculus L.
Pajaseň žliazkatý - Aulathus altissima (Mill.) Swingle
Palieska - Corylopsis Sieb. et Zucc.
Papierovník - Broussonetia L Her
Rakytník rešetliakový - Hippophae rhamnoides L.
Rešetliak prečisťujúci - Rhamnus carharticus L.
Ruza - Rosa L.
Štedrec ovisnutý - Laburnum anargyroides Med.
Trubkovec - Campsis Lour.
Vresovec - Erica L.
Zanovätník černejúci - Lembotropis nigricans Griseb.
Zanoväť - Chamaecytisus Link

III.skupina
Aktínia - Actinia Lindl.
Ambrovník - Liquidambra L.
Andromedka sivolistá (pestovana) - Andromeda polifolia L.
Beztvarovec krovitý - Amorpha fructicosa L.
Bignonia popínavá - Bignonia capreolata L.
Brečtan - Hedera L.
Brestovec - Celtis L.
Cezmína - Ilex L.
Dula podlhovastá - Cydonia oblonga Mill.
Dulovec japonský - Chaenimeles japonica (Thunb.) Lidl. ex Spach
Figovník - Ficus L.
Gaštan jedlý - Castanea satova Mill.
Gledícia - Gleditsia L.
Halezia - Halesia Miq.
Hamamel - Hamamelis L.
Imelovník - Symhoricarpos Duham.
Javorovec jasenolistý - Negundo aceroides Moench
Jazmín - Jasminum L.
Judášovec - Cercis L.
Kalykant - Calycanthus L.
Karagana - Caragana Fabr.
Katalpa bignoniovitá - Catalpa bignonoides Walt.
Keria japonská - Kerria japonica L. DC.
Korkovník - Prellodendron Rupr.
Krušpán - Buxus L.
Levandula - Lavandula L.
Ľubnovník kaliskatý - Hypericum calycinum L.
Lykovec - Daphne L.
Mahónia - Mahonia Nutt.
Maklura oranžova - Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid.
Mechúrnik východný - Colutea orientalis Mill.
Mispula obyčajná - Mespilus germanica L.
Myrikovka nemecká - Myricaria germanica (L.)Desv.
Orech - Juglans L.
Orgován - Syringa L.
Pajazmín - Philadelphus L.
Platan - Platanus L.
Prútnatec metlovitý - Sarothamnus scoparius L. Wimnmer ex Koch
Rododendron - Rhododendron L.
Skalník - Cotoneaster Med.
Sofora japonská - Sophora japonica L.
Sumach - Rhus L.
Tamariška - Tamarix L.
Tavolník - Spiraea L.
Tavolníkovec - Sorbaria A. Br.
Trojpuk - Deutzia Thunb.
Vajgela - Weigela Thunb.
Vavrín bobkový - Laurus nobilis L.
Vavrínovec lekársky - Laurocerasus officinalis Roem.
Vistéria - Wisteria Nutt.
Zelkova - Zelkova Spach
Zemolez - Lonicera L.
Zlatovka - Forsythia Wahl.

C. Ihličnaté stromy

I.skupina
Borievka - Juniperus L.
Kryptomeria japonská - Cryptomeria japonica D. Don

II.skupina
Araukaria andská - Araucaria araucana (Mol.)K.Koch
Cyprus - Cupressus L.
Cypruštek - Chamaecyparis Spach
Dáždnikovec - Sciadopitys Sieb. et. Zucc.
Ostrolistec - Cunninghamia R. Br.
Smrek - Picea A. Dietr.
Torea - Torryea Arn.
Tuja - Thuja L.
Tujovec vychodný - Platycladus orientalis L.Franco
Tujovka japonská - Thujopsis dolabrata L. fil. Sieb. et Zucc.

III.skupina
Borovica - Pinus L.
Ceder - Cedrus Link
Cedrovec zbiehavý - calocedrus decurrens (Torr.)Florin
Duglaska tisolistá - Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco
Ginko dvojlaločné - Ginkgo Biloba L.
Jedľa - Abies Mill.
Jedlovec - Tsuga Carr.
Metasekvoja čínska - Metasequoia glyptostroboides Hu (Lindl.) Gord.
Patis - Cephalotaxus Sieb. et Zucc.
Pasmrekovec Kaempferov - Preudolarix kaempferi (Lindl.) Gord.
Sekvoja vždyzelená - Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buch.
Smrekovec - Larix Mill.
Tis - Taxus L.
Tisovec dvojradový - Taxodium distichum (L.)L.C.Rich.

Spoločenská hodnota stromov rastúcich mimo lesa v Sk

Listnaté stromy
+-----------------+-------------------+-----------------+
Vyska v cm | do 50 cm | 51 - 100 | nad 100 |
+-----------------+-------------------+-----------------+
I.skupina | 6 | 20 | 100 |
+-----------------+-------------------+-----------------+
| | | |
II.skupina | 10 | 60 | 200 |
+-----------------+-------------------+-----------------+
| | | |
III.skupina | 18 | 100 | 300 |
| | | |
+-----------------+-------------------+-----------------+

+---------------+------------+---------+---------+--------+---------+
Obvod kmeňa v cm | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21- 25 | 26 - 30 |
+---------------+------------+---------+---------+--------+---------+
I.skupina | 18 | 25 | 30 | 50 | 110 | 215 |
+---------------+------------+---------+---------+--------+---------+
| | | | | | |
II.skupina | 25 | 30 | 50 | 70 | 140 | 275 |
| | | | | | |
+---------------+------------+---------+---------+--------+---------+
| | | | | | |
III.skupina | 30 | 40 | 65 | 90 | 170 | 345 |
| | | | | | |
+---------------+------------+---------+---------+--------+---------+


+--------------+-------------+-----------+--------+----------+--------+
| | | | | | |
Obvod kmeňa v cm | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 |46 - 50 | 51 - 60 |61 - 70 |
+--------------+-------------+-----------+--------+----------+--------+
| | | | | | |
I.skupina | 320 | 430 | 645 | 840 | 1 010 | 1 290 |
+--------------+-------------+-----------+--------+----------+--------+
| | | | | | |
II.skupina | 410 | 550 | 830 | 1 110 | 1 380 | 1 660 |
| | | | | | |
+--------------+-------------+-----------+--------+----------+--------+
III.skupina | 520 | 690 | 1 040 | 1 380 | 1 730 | 2 070 |
| | | | | | |
+--------------+-------------+-----------+--------+----------+--------+


+---------------+----------+--------+---------+-----------+-----------+
| | | | | | |
Obvod kmeňa v cm | 71 - 80 | 81 - 90 |91 - 100|101 - 110| 111 - 120 |121 - 130 |
+---------------+----------+--------+---------+-----------+-----------+
| | | | | | |
I.skupina | 1 610 | 2 100 | 2 790 | 3 770 | 5 130 | 6 990 |
+---------------+----------+--------+---------+-----------+-----------+
| | | | | | |
II.skupina | 2 070 | 2 700 | 3 590 | 4 850 | 6 590 | 8 990 |
+---------------+----------+--------+---------+-----------+-----------+
| | | | | | |
III.skupina | 2 590 | 3 3 70 | 4 480 | 6 050 | 8 220 |11 210 |
| | | | | | |
+---------------+----------+--------+---------+-----------+-----------+


+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | | | | |
Obvod kmeňa v cm | 131 - 160 |161 - 190 |191 - 220 |221 - 250 |251 - 280 |281 - 310 |
| | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+
I.skupina | 10 250 | 10 950 | 11 650 | 12 350 | 13 050 | 13 740 |
+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | | | | |
II.skupina | 13 190 | 14 090 | 14 990 | 15 890 | 16 780 | 18 580 |
+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | | | | |
III.skupina | 16 440 | 17 560 | 18 680 | 19 810 | 20 930 | 22 050 |
| | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+


+-----------------+---------+-----------+
Obvod kmeňa v cm | 311 - 340 |341 - 370| nad 370 |
| | | |
+-----------------+---------+-----------+
I.skupina | 14 400 | 15 140 | 20 000 |
+-----------------+---------+-----------+
| | | |
II.skupina | 18 580 | 19 480 | 25 000 |
+-----------------+---------+-----------+
| | | |
III.skupina | 23 170 | 24 290 | 30 000 |
| | | |
+-----------------+---------+-----------+

Ihličnaté stromy

+-----------+-----------+----------+------------+----------+------------+
| | | | | | |
Výška v cm | do 50 | 51 - 100 |101 - 125 | 126 - 150 |151 - 175 | 176 - 200 |
+-----------+-----------+----------+------------+----------+------------+
| | | | | | |
I.skupina | 70 | 85 | 195 | 325 | 455 | 650 |
+-----------+-----------+----------+------------+----------+------------+
| | | | | | |
II.skupina | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
+-----------+-----------+----------+------------+----------+------------+
| | | | | | |
III.skupina | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 120 |
| | | | | | |
+-----------+-----------+----------+------------+----------+------------+


+-------------+----------+----------+-----------+---------+-----------+
| | | | | | |
| | | | | | |
Výška v cm | 201 - 250 |251 - 300 |301 - 350 |351 - 400 |401 -500 |501 - 600 |
+-------------+----------+----------+-----------+---------+-----------+
| | | | | | |
I.skupina | 975 | 300 | - | - | - | - |
+-------------+----------+----------+-----------+---------+-----------+
| | | | | | |
II.skupina | 110 | 190 | 270 | 380 | 570 | 760 |
+-------------+----------+----------+-----------+---------+-----------+
| | | | | | |
III.skupina | 270 | 450 | 630 | 900 | 1 350 | 1 800 |
+-------------+----------+----------+-----------+---------+-----------+


+------------+---------+-----------+-----------+------------+-------------+
|                       |
                 |                    |                     |                      |                        |
Výška v cm | 601 - 700 |701 - 800| 801 - 900 |901 - 1 000|1001 - 1 200|1 201 -1 400 |
+------------+---------+-----------+-----------+------------+-------------+
II.skupina | 960| 1 140 | 1 330 | 1 660 | 2 150 | 2 850 |
+------------+---------+-----------+-----------+------------+-------------+
|
                       |                 |                    |                     |                      |                        |
III.skupina | 2 250| 2 700 | 3 420 | 4 490 | 6 000 | 8 210 |
|
                       |                 |                    |                     |                      |                        |
+------------+---------+-----------+-----------+------------+-------------+


+-----------------------------------+---------------+-------------+
|
                                                              |                            |                        |               |
| | | | |
                   |                            |                          |                            |
Výška v cm | 1 401 - 1 600 |1 601 - 1 800 | 1 801 - 2 000 | nad 2 000 |
+--------------------+--------------+---------------+-------------+
|
                                     |                          |                           |                        |
II.skupina | 3 830 | 5 520 | 7 120 | 10 000 |
|
                    |               |                          |                |
+--------------------+--------------+---------------+-------------+
III.skupina | 11 050 | 15 080 | 20 600 | 30 000 |
|
                     |               |               |                 |
+--------------------+--------------+---------------+-------------+

PRÍLOHA 4
Zníženie alebo zvýšenie spoločenskej hodnoty stromov rastúcich mimo lesa

A. Spoločenská hodnota stromov sa znižuje

1 pri poškodení 1/3 plochy koruny alebo kmeňa o 25%
2 pri poškodení 1/2 plochy koruny alebo kmeňa o 50%
3 pri poškodení 2/3 plochy koruny alebo kmeňa o 75%

B. Spoločenská hodnota stromov sa zvyšuje, ak rastú

a) v ochranných pásmach chránených území, chránených prírodných výtvorov
a chránených prírodných pamiatok o 25%
b) v chránených krajinných oblastiach o 50%
c) v národných parkoch o 100%
d) v chránených náleziskách, chránených parkoch a záhradách, chránených študijných plochách, na území chránených prírodných výtvorov a chránených prírodných pamiatok o 150%
e) v štátnych prírodných rezerváciách o 200%.


http://www.seps.sk/pravo/192_93.htm
Flóra Európy - Viac ako 4000 druhov rastlín z 19 štátov Európy semená na objednávku
http://www.kpr-eshop.eu/sk/flora-europe/

<
Moje
webové stránky 

Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu


by Cezmín Slovakia 2006 (doplnené a prerobené 20.-21.10.2013) http://cezmin.wz.cz